Naši

Sertifikati

ISO 9001 Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtjevi

DIN EN ISO 3834-2 Zahtjevi kvaliteta pri zavarivanju – Zavarivanje topljenjem metalnih materijala-Dio2: Opšti zahtjevi kvaliteta

DIN EN ISO 3834-2 proizvodnja opreme pod pritiskom prema PED 2014/68/EU, prilog I, tačka 3.1.

Primenjeni standardi i propisi za proizvodnju opreme pod pritiskom:

  • PED/DGRL 2014/68/EU
  • DIN EN 12952
  • DIN EN 12953
  • DIN EN 13445
  • DIN EN 13480

EN 1090-1 Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – Dio1: Zahtjevi za ocjenu usaglašenosti konstrukcionih komponenta

EN 1090-2 Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – Dio2: Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije – Izvršna klasa EXC 4

CCPF-1090-2 Izvođenje sječenja, probijanja i formiranja

ISO 45001 (ex OHSAS 18001)  Sistemi menandžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu – Zahtjevi sa uputstvom za korišćenje

ISO 14001 Sistemi menandžmenta životnom sredinom – Zahtjevi sa uputstvom za korišćenje